Tài liệu Đại Hội cổ đông thường niên năm 2023

07-04-2023 03:01

Loading

Loading

Nội dung tài liệu xem tại đây:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Giấy xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

4. Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

5. Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐTN 2023

6. Thẻ biểu quyết

7. Phiếu biểu quyết

8. Báo cáo số 2157 của Giám đốc về KQ SXKD năm 2022. KH năm 2023

9. Báo cáo số 2570 của HĐQT về KQ hoạt động năm 2022. Phương hường NV 2023

10. Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ 2023

11. Báo cáo tài chính năm 2022 (sau kiểm toán)

12. Dự thảo biên bản kiểm phiếu biểu quyết

13. Mẫu Phiếu câu hỏi

14. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023

15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

16.V.v Báo cáo xin ý kiến TKV về ĐHĐCĐTN năm 2022

Loading