Thông báo só 3563/TB-TCS mời thầu gói thi công công tác trắc địa năm 2022

17-05-2022 03:39

 975 lượt xem

 975 lượt xem

Nội dung mời thầu xem tại đây 2022 – 05 TB số 3563 Thông báo phát hành Hồ sơ yêu cầu Gói cung cấp TĐ 02

 976 lượt xem,  8 

Trả lời