Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22-04-2022 07:21

 122 lượt xem

 122 lượt xem

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem tại đây

CV1069- của TKV chỉ đạo về đại hội ĐCĐ năm 2022

Thông báo về việc đề cử UCV bầu TVHĐQT BKS

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022

2. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD 2021

3. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ 2022

4. Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ 2022

5.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

5.1. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021 (1)

7. TTr Báo cáo về chi trả thù lao HĐQT, BKS

8. To trình lựa chon công ty kiểm toán độc lập năm 2022

9. TTr thông qua hợp đồng giao dịch 2022

9.1. HĐ 04 Mua bán than 2022 – Kho Vận CP

9.2. HĐ 05 Mua bán than mỏ bằng đường sắt – Tuyển than Cửa Ông

9.3. HĐ 07 Mua bán than mỏ 2022 – Tuyển than Cửa Ông

9.4. HĐPHKD TKV 2022

10. To trinh thông qua đầu tư dự án và KH 05 năm 2021-2025

10.1. CV 3703- TKV thông qua báo cáo NCKT dự án

10.2. TTr của Giám đốc gửi HĐQT về đề nghị phê duyệt dự án

11. To trinh mien, bau bo sung 1 TVHĐQT. BKS nhiem ky 2020-2025

11.1. CV1602 của TKV về thay đổi nhân sự HĐQT.BKS

12. Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐTN 2022

13. Quy chế đề cử ứng cử bầu bsung TVHĐQT. BKS 2022

14. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022

15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

17. Thong bao de cu, ung cu, bau bo sung 01 TVHDQT 2020-2025

17.1. Mẫu đơn ứng cử TVHĐQT. BKS

17.2. Biên bản họp nhóm đề cử TVHDQT. BKS

18. Thẻ biểu quyết

19. Phieu Biểu quyết

20. Phiếu câu hỏi

21. Phiếu bầu cử TV HĐQT

22. Phiếu bầu cử TV BKS

23. Biên bản kiểm phiếu bầu cử TVHĐQT. TVBKS

 

 

 123 lượt xem,  4 

Trả lời