CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN – TKV TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

09-05-2022 10:43

Loading

Loading

Ngày 27/4, Công ty CP than Cao Sơn – TKV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ông Vũ Văn Khẩn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty điều hành đại hội.

Đại hội có sự tham gia của 5.127 cổ đông đạt 65.62 % cổ phần và đủ điều kiện để tổ chức đúng luật định.

Báo cáo tại Đại hội chỉ rõ, năm 2021, Công ty CP than Cao Sơn – TKV đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chính: doanh thu sản xuất than thực hiện là 8.442 tỷ đồng, tỷ lệ đạt 105.4%KH; lợi nhuận đạt 135.182 tỷ đồng, bằng 212.4 % KHN. Tiền lương thực hiện bình quân  > 12 triệu đồng/người/tháng. Các chỉ tiêu về than sản xuất, than tiêu thụ đều đạt trên 100% kế hoạch.

Đại hội cũng đã thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021; báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2021, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022; báo cáo của BKS giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2021; báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022; Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, miễn nhiệm TVBKS, thông qua quyết định bổ nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung 1 TV HĐQT, bầu bổ sung 1 TV BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua chủ trương phê duyệt dự án: Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn ( Giai đoạn 2) và định hướng  kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Dự kiến cổ tức năm 2022 ≥ 7 %.

Tất cả các báo cáo và nghị quyết tại Đại hội được thảo luận và 100% cổ đông nhất trí thông qua.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường năm năm 2022.

Truyền thông văn phòng

Loading

Trả lời