MỤC TIÊU THI ĐUA TỔNG QUÁT NĂM 2022
AN TOÀN – ĐOÀN KẾT – PHÁT TRIỂN – HIỆU QUẢ

MEDIA CENTER

Liên hệ

Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn – Thành phố Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh

SĐT: (84)0203 3862 337

FAX: 0203 3863 945

thông báo