Công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ than, tài sản, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ trong Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV.

04-11-2022 02:12

Loading

Loading

Loading