Tài liệu Đại hội cổ đông Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV năm 2024

27-03-2024 04:19

Loading

Loading

nội dung tài liệu xem tại đây

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

2. Mẫu giấy xác nhận tham dự. Mẫu giấy ủy quyền 2024

3. Mẫu Thẻ biểu quyết

4. Mẫu Phiếu Biểu quyết

5. Mẫu Phiếu câu hỏi

6. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

7. Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐTN 2024

8. Báo cáo của Giám đốc về KQ SXKD năm 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024

9. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ 2024

10. Báo cáo của BKS. BC Đgiá về Hđộng QLĐH của HĐQT BGĐ Cty 2023

11. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

12. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024

13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

14. Chỉ đạo của TKV V.v BC xin ý kiến TKV các nội dung BQ tại ĐHĐCĐ TN 2024

15. Công văn gửi TKV xin ý kiến về ĐHĐCĐ thường niên 2024

16. Tờ trình gửi TKV xin chủ trương tăng vốn điều lệ 2024

17.1. HĐ số 02 – Nhiên liệu

17.2. HĐ số 04 – Kho vận CP

17.3. HĐ số 05 -TTCO

17.4. HĐ số 07 -TTCO

17.5. HĐ số 09 -TTCO

17.6. HĐ số 363 – PHKD với TKV năm 2024

17.7. HĐ số 1278 – BX.VC Cao Sơn

17.8. HĐ số 1968 – Phụ lục hợp đồng năm 2024 giữa Cty với Cty CP Tân Phú Xuân

18. Báo cáo thẩm định của BKS công ty về BCKQ SXKD-BCTC-PA PPLN năm 2023

Loading