Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp số 01-MT: xử lý củng cố nền sân bãi, nhà sửa chữa thiết bị chống dột bụi, chống ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường làm việc khu vực CTSTTT1

29-08-2022 03:01

 2,427 lượt xem

 2,427 lượt xem

Nôi dung thông báo xem tại đây

 2,428 lượt xem,  2