Tài liệu Đaị hội cổ đông thường niên năm 2023(bổ sung)

20-04-2023 04:09

Loading

Loading

Nội dung tài liệu xem tại đây

1. Tờ trình số 2927- Vv thông qua Hợp đồng-Giao dịch năm 2023

1.1. Hợp đồng số 31.2023 với TKV về khai thác sàng tuyển chế biên than năm 2023

1.2 Hợp đồng số 05 với Cty TTCÔ về mua bán than mỏ VC bằng đường sắt

1.3 Hợp đồng số 07 với Cty TTCÔ về mua bán than mỏ VC bằng băng tải cấp cho PX tuyển than 4 – Tuyển Cửa Ông

1.4 Hợp đồng số 028 với Cty TTCÔ về mua bán than NK giao thẳng

1.5 Hợp đồng số 04 với Cty Kho vận& Cảng CPhả về mua bán than 2023

1.6 Hợp đồng số 02 ngày 28.2.2023 về mua bán nhiên liệu

1.7 Giao dịch năm 2023 của Hợp đồng số1968 với Cty Tân Phú Xuân về Vận chuyển đất đá mỏ bằng băng tải

1.7.1 Phụ lục HĐ1968+BB thống nhất SL 20 triệu năm 2023

1.7.1.2. KH của TKV 2023 Cao Son

2. Tờ trình số 2928- Vv thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

2.1. Dự thảo Điều lệ TC&HĐ C.ty CP Than Cao Sơn-TKV -sửa đổi bổ sung

3. Tờ trình số 2929- Vv thông qua BCTC năm 2022

4. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022

5. Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT-BKS

6. Tờ trình số 2932- Vv thông qua niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX

7. Tờ trình số 05- Vv thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023

CV1692 của TKV đồng ý Cty bổ sung ngành nghề kinh doanh BĐS

CV1727 của TKV về Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Loading