Sinh hoạt chi bộ chuyên đề giao kế hoạch sản xuất năm 2024

06-02-2024 02:50

Loading

Loading

Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-ĐU ngày 13/12/2023 của BCH Đảng bộ Công ty về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ số 522/ĐU ngày 13/12/2023 về việc “ Phương hướng nhiệm vụ quý I- năm 2024” với nhiệm vụ trước mắt là phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch SXKD  với mục tiêu: “An toàn – Đoàn kết – Phát triển – Hiệu quả”.

Ngày 05/2/2024,  Chi bộ Phòng KH&QTCP đã tổ chức sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề “giao kế hoạch sản xuất năm 2024” nhằm chủ động xây dựng kế hoạch tháng 3/2024 và phương án khoán chi phí bám sát với điều kiện sản xuất thực tế tại hai khai trường. Qua đó, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện các nhiệm vụ Đảng bộ, Chuyên môn Công ty giao, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất quý I/2024 như sau:  Đất bóc: 16,12 triệu m3; Than NKSX: 1,35 triệu tấn;  Than tiêu thụ:  1,35 triệu tấn; Doanh thu:  2.319 tỷ đồng

         N

Loading