Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

26-04-2024 03:52

Loading

Loading

Tài liệu Đại hội xem tại đây:

1.Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2024

2.Các báo cáo của Đại hội cổ đông thường niên 2024

3.Các tờ trình thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2024

4.Các H.đồng-G.dịch kèm theo tờ trình số 2692 được Đ.hội ĐCĐ T.niên 2024 thông qua

Loading