Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2023

26-04-2023 04:32

Loading

Loading

Nội dung nghị quyết Đại hội xem tại đây:

BCTC năm 2022 kèm theo tờ trình trình Đại hội ĐCĐTN 2023

Các báo cáo trình Đại hội ĐCĐTN 2023

Các tờ trình kèm theo BB-NQ Đại hội ĐCĐTN 2023

Các văn bản kèm tờ trình của BB-NQ Đại hội ĐCĐTN 2023

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn-TKV

Hợp đồng 1968 kèm theo tờ trình số 2927 trình ĐHĐCĐTN 2023

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Loading