Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

05-05-2023 04:03

Loading

Loading

Ngày 26/4/2023, Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành công ty, đại diện các tổ chức chính trị xã hội trong Công ty và 28 cổ đông, đại diện cho 28.202.052 cổ phần, chiếm 65,82%  tổng số cổ phần toàn Công ty có quyền biểu quyết.

Năm 2022 hoạt động SXKD của Công ty phải đối mặt với không ít khó khăn song Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng, được sự chỉ đạo Đảng uỷ, HĐQT; sự phối hợp của Công đoàn, Đoàn TN và Hội Cựu CB; Công ty đã tổ chức triển khai phương án SXKD an toàn, có hiệu quả, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông năm 2022 đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2022 như sau: Than sản xuất: 6.758,4 nghìn tấn đạt 101,5% KH. Đất đá bóc xúc: 58.174,6 triệu m3, đạt 100,9% KH. Than tiêu thụ: 6.924,8 nghìn tấn đạt 110,0% KH. Doanh thu than: 9.961.833 tr.đồng đạt 112,9% KH. Kết quả SXKD: Tổng lợi nhuận 448.558 tr.đ/ 136.888 tr.đ KH, đạt 327,7% KH. Tiền lương bình quân: 15.004.000 đ/ ng/ th, đạt 120,5% KH. Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ là  15 %/07% KH-NQ01 = 214,3 %

Năm 2023, Công ty xác định gặp rất nhiều khó khăn: Dự án mở rộng nâng công suất mỏ Cao Sơn (giai đoạn II) còn vướng mắc chưa được phê duyệt; Khai trường khu vực Khe Chàm II xuống sâu; Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo phương án TKV đã phê duyệt,…. Trước những khó khăn trên Đảng ủy, HĐQT, ban Giám đốc và tập thể CBCNV Công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 với mục tiêu: “An toàn – Đoàn kết – Phát triển – Hiệu quả”. Các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2023 : Doanh thu  9.838 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 143,9 tỷ đồng; Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ ≥ 7%. Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo phê duyệt quyết toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán,… Tất cả các báo cáo, biên bản, nghị quyết tại Đại hội đều được thảo luận và được các cổ đông sở hữu và đại diện cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua./.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

 

Truyền thông Văn phòng Công ty

Loading